Martine Uyttersprot

Lic. Klinische Psychologie
website-logoII.gif

mail: martine.uyttersprot@mail.be        afspraak: 0487 88 78 14 

2.

Genderdysforie

​​​Mensen met genderdysforie hebben een sterk gevoel van onvrede met het geslacht waarmee ze geboren en opgegroeid zijn. Het gender past niet bij hoe ze zich voelen en hoe ze zich willen uiten. Sommigen hebben hier zoveel last van, dat het kan leiden tot bijvoorbeeld depressieve klachten of angst.

3.

Angst- en Stress beheersing

Stress en angst maken deel uit van het leven en zijn op zich niet onnatuurlijk of pathologisch. Anders wordt het wanneer ze het leven gaan domineren en het normaal functioneren hinderen. Pijnlijke spieren, maagklachten, diarree, hartritmestoornissen zijn de symptomen waarop men moet letten

4.

Gezins- begeleiding

Gezinsproblemen van allerlei aard kunnen een grote impact hebben op het emotioneel welzijn van het gezin als geheel en van alle leden individueel. Soms slaag je er zelf niet in om deze problemen op te lossen. De psycholoog kan bemiddelen en begeleiden met respect voor de kwetsbaarheid van ieder gezinslid

 
Mijn Aanpak

Ervaring leerde me dat indien een cliënt vooruitgang wil boeken, er vertrouwen en respect moet zijn. De beste manier om respect te tonen is aandachtig luisteren, af en toe een nota nemen en pas dan een vraag te stellen wanneer het gesprek stokt. De rest kom later wel, er is geen haast. Omdat deze aanpak voor mij zo belangrijk is kies ik voor de cliëntgerichte (client centered) benadering.

martine pasfoto casual.jpg
Over Mezelf

Ik behaalde het diploma van Klinische Psychologie aan de KUL in 1986. Ik deed ervaring op in diverse omgevingen w.o. een therapiecentrum voor CVS  (Chronisch Vermoeidheids Syndroom) waar ik de psychologische begeleiding van de cliënten waarnam. Zo raakte ik geïnteresseerd in de problematiek van burn-out, negatief zelfbeeld, angst , stress en depressie.

Hulp

Mensen hebben vaak moeite met het zoeken van hulp. Ze willen alles zelf oplossen, schamen zich voor hun problemen en denken dat die wel vanzelf weer zullen weggaan. Psychologen zijn opgeleid om nooit te oordelen en zijn gefocust op daadwerkelijke hulp. Daartoe beschikken ze over vele tools, inzicht, respect en geduld. Heb vertrouwen!

1.

Burn-out

2.

Zelfwaardering

3.

Genderdysforie

4.

Gezinsbegeleiding

5.

Relatieproblemen

 
Ik voelde me onbegrepen, miskend, misbruikt en vernederd en was er van overtuigd dat niemand me kon helpen tot ik uiteindelijk toch therapie zocht en er een wereld voor mij open ging. Bedankt voor het geduld en het begrip.

Bernard H. 49 jaar

aaapaviljoen-005.jpg

Contacteer Ons

Bezoek Ons

Enkel op afspraak

bel 0487 88 78 14

Langerbrugsestraat 248

9940 EVERGEM

 

kaart_edited.jpg
Psychologiepraktijk
'Het Paviljoen'
aaapaviljoen-003.jpg

Privacyverklaring

Versie 1, datum laatste wijziging 01/03/2022

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Uyttersprot Martine hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Uyttersprot Martine houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Uyttersprot Martine, Langerbrugsestraat 248, 9940 Evergem en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de psycholoog voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van [naam organisatie] zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw zorgverlener. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Inschrijvingsnummer 632106553        Visumnummer 294351        Ondernemingsnummer 0781981435